กำลังดู 6 คน

ออนไลน์วันนี้ 375 คน

ทั้งหมด 684,261 ครั้ง

ตารางสอบวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) 2/2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ประกาศ: admin | วันที่ประกาศ: 09 กุมภาพันธ์ 2560 | เปิดอ่าน 5029 | ประกาศ

ลำดับ วิชา ไฟล์
1 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติฯ  เปิดดู
2 ความจริงของชีวิต เปิดดู
3 วิชาการใช้สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ เปิดดู
4 วิชาการฟังและการพูด เปิดดู
5 วิชาการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ  เปิดดู
6 วิชาภาษาไทยเพิ่อการสื่อสาร เปิดดู
7 วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เปิดดู
8 วิชาวิถีไทย เปิดดู
9 วิชาวิถีโลก เปิดดู
10 วิชาศิลปสุนทรีย์ เปิดดู
11 วิชาสุนทรียทางดนตรี เปิดดู
12 วิชาสุนทรียทางนาฏศิลป์ เปิดดู