กำลังดู 5 คน

ออนไลน์วันนี้ 373 คน

ทั้งหมด 684,237 ครั้ง

รับสมัครข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน เพื่อคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ประกาศ: กบค. | วันที่ประกาศ: 06 มกราคม 2560 | เปิดอ่าน 529 | รับสมัครงาน

* หากมีปัญหาดูผ่านเว็บไม่ได้ให้ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่ รับสมัครหน.วิทยฯ.pdf   1313.52 kb. ดาวน์โหลด

1. หน่วยงานที่สังกัดและจำนวนอัตราที่รับสมัคร
          สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ                   1  อัตรา
 
2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
          2.1 คุณสมบัติทั่วไป
                    (ก) เป็นข้าราชการ หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
                    (ข) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 
          2.2 คุณสมบัติเฉพาะ  
                    (ก) ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ หรือดำรงตำแหน่งที่มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี มาแล้วไม่น้อยกว่า 7 ปี หรือ
                    (ข) ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 2 ปี  
          2.3 ในกรณีผู้ที่ได้รับแต่งตั้งยังไม่ได้ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการ ต้องประเมินเข้าสู่ตำแหน่งระดับชำนาญการภายในระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
          2.4 ในกรณีบุคคลที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับตำแหน่งผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่าแล้ว ให้ประเมินเข้าสู่ตำแหน่งตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ ก.พ.อ. หรือมหาวิทยาลัย กำหนด   
 
3. วัน เวลา สถานที่รับสมัครและวิธีการสมัคร
          ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่กองบริหารงานบุคคล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตั้งแต่วันที่ 12–20 มกราคม 2560 เวลา 08.30-12.00 น. และเวลา 13.00–16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย http://www.rmu.ac.thหรือเว็บไซต์ของกองบริหารงานบุคคล http://personal.rmu.ac.thหัวข้อข่าวสมัครงาน  
 
4. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำไปยื่นในการสมัคร
          4.1 ใบสมัครที่กรอกข้อมูลสมบูรณ์
          4.2 ประวัติและผลงานโดยย่อ จำนวน 6 ชุด