กำลังดู 5 คน

ออนไลน์วันนี้ 372 คน

ทั้งหมด 684,218 ครั้ง

ขอเชิญชวนส่งผลงานและเข้าร่วม โครงการวันการจัดการความรู้สู่คุณภาพ พ.ศ. 2559 (QA_KM Day 2016)

ผู้ประกาศ: admin | วันที่ประกาศ: 16 มิถุนายน 2559 | เปิดอ่าน 658 | ประชาสัมพันธ์

อาจารย์พวงผกา คุณาสิทธิ์   ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ แจ้งว่า
สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ จะดำเนินการจัดโครงการวันการจัดการความรู้สู่คุณภาพ พ.ศ. 2559 (QA_KM Day 2016)  มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์  ความสำเร็จ  ความภาคภูมิใจของบุคคลหรือหน่วยงาน ด้านการพัฒนาการจัดการการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ด้านวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ท้องถิ่น และเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ  ด้านบริการวิชาการ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ชุมชนและท้องถิ่นบนพื้นฐานความรู้  ด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ (การประกันคุณภาพการศึกษา)  เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายในด้านการจัดการความรู้ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และเพื่อจัดแสดงผลงานการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของบุคคลหรือหน่วยงาน ในวันที่  30  มิถุนายน  2559  เวลา 08.30 – 16.30 น.  ณ ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จึงขอเชิญชวนส่งผลงาน ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2559 และท่านผู้บริหาร อาจารย์  บุคลากร และเจ้าหน้าที่  เข้าร่วมโครงการฯ ในวันเวลาดังกล่าว