กำลังดู 5 คน

ออนไลน์วันนี้ 373 คน

ทั้งหมด 684,248 ครั้ง

ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา เพื่อการประเมิน 3 ระดับ (CHE QA online for 3 Degrees Levels : CHE 3D) ปีการศึกษา 2558”

ผู้ประกาศ: admin | วันที่ประกาศ: 16 มิถุนายน 2559 | เปิดอ่าน 778 | ประชาสัมพันธ์

อาจารย์พวงผกา คุณาสิทธิ์   ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ
แจ้งว่า สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา เพื่อการประเมิน 3 ระดับ (CHE QA online for 3 Degrees Levels : CHE 3D) ปีการศึกษา 2558” มีวัตถุประสงค์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ การใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการประเมิน 3 ระดับ และเพื่อให้ผู้เข้าอบรม นำความรู้ ความเข้าใจ ไปใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา เพื่อการประเมิน 3 ระดับ ในวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น.  ณ ห้องประชุมอบรม 6  ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จึงขอเชิญชวนอาจารย์ประจำหลักสูตร เข้าร่วมโครงการฯ ในวันเวลาดังกล่าว