กำลังดู 3 คน

ออนไลน์วันนี้ 371 คน

ทั้งหมด 684,198 ครั้ง

ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำ มคอ.7 และรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558”

ผู้ประกาศ: admin | วันที่ประกาศ: 16 มิถุนายน 2559 | เปิดอ่าน 626 | ประชาสัมพันธ์

อาจารย์พวงผกา คุณาสิทธิ์   ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ 

แจ้งว่า สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง     

      “การจัดทำ มคอ.7 และรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558”
วันที่ 27 มิถุนายน 2559  ณ ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ ชั้น 5 อาคารเฉลิม

พระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้าอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะการจัดทำ มคอ.7 และรายงาน

การประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม นำความรู้ 

ความเข้าใจ และทักษะไปปรับใช้ในการจัดทำ มคอ.7 และรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ซึ่งได้รับเกียรติจากท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรทณา  สินศิริ 

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มาเป็นวิทยากร จึงขอเชิญชวนอาจารย์

ประจำหลักสูตร เข้าร่วมโครงการฯ ในวันเวลาดังกล่าว