กำลังดู 2 คน

ออนไลน์วันนี้ 275 คน

ทั้งหมด 602,796 ครั้ง

ประกาศบัญชีรายชื่อเสนอคณะกรรมการประจำคณะพิจารณาอนุมัติผลสำเร็จการศึกษา ภาคปกติ / กศ.บป ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ผู้ประกาศ: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | วันที่ประกาศ: 15 ธันวาคม 2559 | เปิดอ่าน 2060 | ประกาศ

บัญชีรายชื่อเสนอคณะกรรมการประจำคณะพิจารณาอนุมัติผลสำเร็จการศึกษา ภาคปกติ / กศ.บป  ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559


ดูรายชื่อตามคณะที่สังกัด
คณะนิติศาสตร์                             
คณะครุศาสตร์                    

 
**หมายเหตุ** ผู้มีรายชื่อ ได้ รับหลักฐานสำเร็จการศึกษา (ใบรับรองคุณวุฒิ - ทรานสคริป) ในวันที่ 21 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป