กำลังประมวลผล...

20 ม.ค. 2560ประกาศรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ.2560
16 ม.ค. 2560เปิดรับการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม แทนตำแหน่งที่ว่าง
09 ม.ค. 2560ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
20 ธ.ค. 2559บัญชีรายชื่อเสนอคณะกรรมการประจำคณะพิจารณาอนุมัติผลสำเร็จการศึกษา-อนุมัติ-9-ธค-59-รอบ-2 ภาค ปกติ/ กศ.บป. ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)
20 ธ.ค. 2559ลำดับที่บัญชีรายชื่อเสนอคณะกรรมการประจำคณะพิจารณาอนุมัติผลสำเร็จการศึกษา ภาค ปกติ/ กศ.บป. ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (รับหลักฐาน วันที่ 21 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป)
15 ธ.ค. 2559ประกาศบัญชีรายชื่อเสนอคณะกรรมการประจำคณะพิจารณาอนุมัติผลสำเร็จการศึกษา ภาคปกติ / กศ.บป ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
09 ธ.ค. 2559เปิดรับการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม แทนตำแหน่งที่ว่าง
30 พ.ย. 2559เปิดรับสมัครและรับการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2559
17 พ.ย. 2559ประชาสัมพันธ์แจ้งนักศึกษาทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ)และ(กรอ) ที่ได้รับการจัดสรรเงินกู้ยืมค่าลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้วให้ตรวจสอบจำนวนเงินกู้ยืมที่ตนได้รับจัดสรรเงินกู้ยืมและส่งตัวแทนนักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จรับเงิน
13 ต.ค. 2559ตารางสอบวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) 1/2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
10 ต.ค. 2559ตารางสอบ GE คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษาที่ 1/2559
04 ต.ค. 2559 ประกาศรายชื่อผู้ยื่นขอสำเร็จการศึกษา ภาคปกติ / กศ.บป. ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
11 ต.ค. 2559ประกาศรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทตำแหน่งวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
05 ต.ค. 2559ประกาศ ก.บ.บ.มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่3/2559
16 ก.ย. 2559แจ้งนักศึกษาให้ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีธนาคารที่แสดงความประสงค์ให้มหาวิทยาลัยฯโอนเงินคืนค่าลงทะเบียนเรียนผ่านธนาคารเนื่องจากนักศึกษาได้สำรองจ่าย
16 ก.ย. 2559แจ้งนักศึกษาที่ได้รับการจัดสรรเงินกู้ยืมไม่เต็มจำนวนที่ได้ลงทะเบียนเรียนให้ดำเนินการตรวจสอบจำนวนเงินกู้ยืมที่ตนได้รับจัดสรรและจำนวนเงินที่จะต้องจ่ายเพิ่ม
26 ส.ค. 2559ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่องรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ
16 มิ.ย. 2559ขอเชิญชวนส่งผลงานและเข้าร่วม โครงการวันการจัดการความรู้สู่คุณภาพ พ.ศ. 2559 (QA_KM Day 2016)
16 มิ.ย. 2559ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา เพื่อการประเมิน 3 ระดับ (CHE QA online for 3 Degrees Levels : CHE 3D) ปีการศึกษา 2558”
16 มิ.ย. 2559ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำ มคอ.7 และรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558”
13 มิ.ย. 2559ด่วน! รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (เพิ่มเติม) สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปริญญาโทหลักสูตร ค.ม.(สังคมศึกษา) ประเภททั่วไป/วิชาชีพครู ภาคปกติและภาคสมทบ (เสาร์-อาทิตย์)
16 ก.พ. 2559ประชาสัมพันธ์แจ้งนักศึกษาที่ได้รับการจัดสรรเงินกู้ยืมไม่เต็มจำนวนที่ได้ลงทะเบียนเรียน ให้ตรวจสอบจำนวนเงินกู้ที่ตนได้รับจัดสรรเงินกู้ยืมและจำนวนเงินที่จะต้องจ่ายเพิ่ม เพื่อดำเนินการจ่ายเงินเพื่มในส่วนที่ไม่ได้รับเงินกู้ยืม
25 ธ.ค. 2558แจ้งนักศึกษาที่ได้รับการจัดสรรเงินกู้ยืมที่ได้ลงทะเบียนเรียน ให้ตรวจสอบจำนวนเงินกู้ยืมที่ตนได้รับจัดสรรเงินกู้ยืมและส่งตัวแทนนักศึกษามารับใบเสร็จรับเงิน
05 พ.ย. 2558พระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558 บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต รับ 7,155 คน
20 ม.ค. 2560แก้ไขประกาศรับสมัครข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน เพื่อคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
06 ม.ค. 2560รับสมัครข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน เพื่อคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
27 ธ.ค. 2559ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10/2559 ตำแหน่งอาจารย์
16 ธ.ค. 2559ประกาศผลการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักงานคณบดี หรือเทียบเท่า
16 ธ.ค. 2559ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 9/2559 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
14 ธ.ค. 2559ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 8/2559 ตำแหน่งอาจารย์
09 ธ.ค. 2559ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุนที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเพื่อคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการ หัวหน้าสำนักงานคณบดี หรือเทียบเท่า ครั้งที่ 1/2559
06 ธ.ค. 2559ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 9/2559 ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์)
06 ธ.ค. 2559ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 8/2559 ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์)
23 พ.ย. 2559ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ครั้งที่ 8/2559
23 พ.ย. 2559ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 9/2559 ประเมินความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
13 พ.ย. 2559ประกาศแก้ไขและเพิ่มเติมรายละเอียดการรับสมัครข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน เพื่อคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักงานคณบดีหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 1/2559
23 ธ.ค. 2559สอบราคาซื้อชุดควบคุมระบบนำเสนอสำหรับผู้เรียน จำนวน 1 รายการ
23 ธ.ค. 2559สอบราคาซื้อซอฟต์แวร์จัดการระบบการเรียนการสอน จำนวน 1 รายการ
14 ธ.ค. 2559ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักบุคลากร จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
07 ธ.ค. 2559สอบราคาซื้อซอฟท์แวร์จัดการระบบการเรียนการสอน จำนวน 1 รายการ
07 ธ.ค. 2559สอบราคาซื้อชุดควบคุมระบบนำเสนอสำหรับผู้เรียน จำนวน 1 รายการ
14 พ.ย. 2559ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักบุคลากร จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
10 พ.ย. 2559ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน 100 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
10 พ.ย. 2559สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ชุดมัลติมีเดียคอนเทนน์) จำนวน 1 ชุด
07 พ.ย. 2559ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ก๊าซชีวมวลชนิดอ่านค่าได้ จำนวน 1 เครื่อง
21 ต.ค. 2559สอบราคาซื้อเครื่องยืมหนังสืออัตโนมัติ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง
21 ต.ค. 2559สอบราคาซื้อเครื่องรับคืนหนังสืออัตโนมัติ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง
21 ต.ค. 2559สอบราคาซื้อประตูทางเข้า-ออก อัตโนมัติ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง
03 ก.พ. 2558บทความเตือนภัย ตอน ทำยังไงเมื่อไฟแนนซ์ขู่ยึดรถ
01 ธ.ค. 2557บทความเตือนภัย ตอน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกินไปทำไม
01 ธ.ค. 2557บทความเตือนภัย ตอน อาหารสำเร็จรูปที่น่ากินแต่น่ากลัว
01 ธ.ค. 2557บทความเตือยภัย ตอน นั่งนาน นอนนาน ระวังจะอยู่ไม่นาน
01 ธ.ค. 2557บทความเตือนภัย ตอน ดื่มกาแฟมากทำสมองช้า
01 ธ.ค. 2557บทความเตือนภัย ตอน เรื่องต้องรู้ก่อนซื้อคอนโด
01 ธ.ค. 2557บทความเตือนภัย ตอน หญ้ารีแพร์
16 ต.ค. 2555การประกวดบทความวิชาการและเรียงความ เฉลิมพระเกียรติ 5 ธ.ค. 54
16 ต.ค. 2555โครงการรวมใจใส่เสื้อพร้อมสายรัดและดอกกุหลาบชมพูถวายพระพร
16 ต.ค. 2555ข่าวธนาคารแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 7/2554