กำลังประมวลผล...

28 มี.ค. 2560ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. 2560
27 มี.ค. 2560ประกาศรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. 2560
27 มี.ค. 2560ประกาศรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. 2560
26 มี.ค. 2560ประกาศรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. 2560
26 มี.ค. 2560ประกาศรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. 2560
25 มี.ค. 2560ประกาศรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. 2560
25 มี.ค. 2560ประกาศรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. 2560
24 มี.ค. 2560ประกาศรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. 2560
24 มี.ค. 2560ประกาศรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. 2560
23 มี.ค. 2560ประกาศรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. 2560
23 มี.ค. 2560ประกาศรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. 2560
23 มี.ค. 2560บัญชีรายชื่อเสนอคณะกรรมการประจำคณะพิจารณาอนุมัติผลสำเร็จการศึกษา ภาค ปกติ/ กศ.บป. ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 วันที่ 21 มีนาคม 2560(ผู้มีรายชื่อนัดรับหลักฐานสำเร็จการศึกษา)
14 ก.พ. 2560ประกาศคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อสมาชิกสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2560
09 ก.พ. 2560จัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคปกติ และ ภาค กศ.บป.
11 ต.ค. 2559ประกาศรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทตำแหน่งวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
05 ต.ค. 2559ประกาศ ก.บ.บ.มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่3/2559
16 ก.ย. 2559แจ้งนักศึกษาให้ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีธนาคารที่แสดงความประสงค์ให้มหาวิทยาลัยฯโอนเงินคืนค่าลงทะเบียนเรียนผ่านธนาคารเนื่องจากนักศึกษาได้สำรองจ่าย
16 ก.ย. 2559แจ้งนักศึกษาที่ได้รับการจัดสรรเงินกู้ยืมไม่เต็มจำนวนที่ได้ลงทะเบียนเรียนให้ดำเนินการตรวจสอบจำนวนเงินกู้ยืมที่ตนได้รับจัดสรรและจำนวนเงินที่จะต้องจ่ายเพิ่ม
26 ส.ค. 2559ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่องรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ
16 มิ.ย. 2559ขอเชิญชวนส่งผลงานและเข้าร่วม โครงการวันการจัดการความรู้สู่คุณภาพ พ.ศ. 2559 (QA_KM Day 2016)
16 มิ.ย. 2559ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา เพื่อการประเมิน 3 ระดับ (CHE QA online for 3 Degrees Levels : CHE 3D) ปีการศึกษา 2558”
16 มิ.ย. 2559ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำ มคอ.7 และรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558”
13 มิ.ย. 2559ด่วน! รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (เพิ่มเติม) สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปริญญาโทหลักสูตร ค.ม.(สังคมศึกษา) ประเภททั่วไป/วิชาชีพครู ภาคปกติและภาคสมทบ (เสาร์-อาทิตย์)
16 ก.พ. 2559ประชาสัมพันธ์แจ้งนักศึกษาที่ได้รับการจัดสรรเงินกู้ยืมไม่เต็มจำนวนที่ได้ลงทะเบียนเรียน ให้ตรวจสอบจำนวนเงินกู้ที่ตนได้รับจัดสรรเงินกู้ยืมและจำนวนเงินที่จะต้องจ่ายเพิ่ม เพื่อดำเนินการจ่ายเงินเพื่มในส่วนที่ไม่ได้รับเงินกู้ยืม
13 มี.ค. 2560ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2/2560 ตำแหน่งอาจารย์
06 มี.ค. 2560ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2560
06 ก.พ. 2560ประกาศผลการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
03 ก.พ. 2560ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10/2559 ตำแหน่งอาจารย์
27 ม.ค. 2560ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุนที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเพื่อคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหัวหน้าสำนักผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
26 ม.ค. 2560ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ครั้งที่ 10/2559
20 ม.ค. 2560แก้ไขประกาศรับสมัครข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน เพื่อคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
06 ม.ค. 2560รับสมัครข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน เพื่อคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
27 ธ.ค. 2559ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10/2559 ตำแหน่งอาจารย์
16 ธ.ค. 2559ประกาศผลการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักงานคณบดี หรือเทียบเท่า
16 ธ.ค. 2559ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 9/2559 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
14 ธ.ค. 2559ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 8/2559 ตำแหน่งอาจารย์
23 ธ.ค. 2559สอบราคาซื้อชุดควบคุมระบบนำเสนอสำหรับผู้เรียน จำนวน 1 รายการ
23 ธ.ค. 2559สอบราคาซื้อซอฟต์แวร์จัดการระบบการเรียนการสอน จำนวน 1 รายการ
14 ธ.ค. 2559ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักบุคลากร จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
07 ธ.ค. 2559สอบราคาซื้อซอฟท์แวร์จัดการระบบการเรียนการสอน จำนวน 1 รายการ
07 ธ.ค. 2559สอบราคาซื้อชุดควบคุมระบบนำเสนอสำหรับผู้เรียน จำนวน 1 รายการ
14 พ.ย. 2559ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักบุคลากร จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
10 พ.ย. 2559ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน 100 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
10 พ.ย. 2559สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ชุดมัลติมีเดียคอนเทนน์) จำนวน 1 ชุด
07 พ.ย. 2559ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ก๊าซชีวมวลชนิดอ่านค่าได้ จำนวน 1 เครื่อง
21 ต.ค. 2559สอบราคาซื้อเครื่องยืมหนังสืออัตโนมัติ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง
21 ต.ค. 2559สอบราคาซื้อเครื่องรับคืนหนังสืออัตโนมัติ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง
21 ต.ค. 2559สอบราคาซื้อประตูทางเข้า-ออก อัตโนมัติ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง
03 ก.พ. 2558บทความเตือนภัย ตอน ทำยังไงเมื่อไฟแนนซ์ขู่ยึดรถ
01 ธ.ค. 2557บทความเตือนภัย ตอน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกินไปทำไม
01 ธ.ค. 2557บทความเตือนภัย ตอน อาหารสำเร็จรูปที่น่ากินแต่น่ากลัว
01 ธ.ค. 2557บทความเตือยภัย ตอน นั่งนาน นอนนาน ระวังจะอยู่ไม่นาน
01 ธ.ค. 2557บทความเตือนภัย ตอน ดื่มกาแฟมากทำสมองช้า
01 ธ.ค. 2557บทความเตือนภัย ตอน เรื่องต้องรู้ก่อนซื้อคอนโด
01 ธ.ค. 2557บทความเตือนภัย ตอน หญ้ารีแพร์
16 ต.ค. 2555การประกวดบทความวิชาการและเรียงความ เฉลิมพระเกียรติ 5 ธ.ค. 54
16 ต.ค. 2555โครงการรวมใจใส่เสื้อพร้อมสายรัดและดอกกุหลาบชมพูถวายพระพร
16 ต.ค. 2555ข่าวธนาคารแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 7/2554