วันที่ประกาศหัวข้อข่าวผู้ประกาศเปิดดู
14 ต.ค. 2557รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 8/2557กบค.508
15 ก.ย. 2557 บัญชีรายชื่อเสนอคณะกรรมการประจำคณะพิจารณาอนุมัติผลสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2556 วันที่ 17 กรกฎาคม 2557 (เพิ่มเติม) รับหลักฐานสำเร็จการศึกษาสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน420
05 ส.ค. 2557ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งคณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ.2557 ลงวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2557สำนักงานอธิการบดี327
28 ก.ค. 2557รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 5/2557 ตำแหน่งอาจารย์(เพิ่มเติม)กบค.692
25 ก.ค. 2557รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 5/2557 ตำแหน่งอาจารย์กบค.476
24 ก.ค. 2557 บัญชีรายชื่อเสนอคณะกรรมการประจำคณะพิจารณาอนุมัติผลสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2556 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ,ภาคกศ.บป วันที่ 17กรกฎาคม 2557 *ผู้มีรายชื่อสามารถรับหลักฐานสำเร็จการศึกษา(ใบรับรองคุณวุฒิ-Transcript) ในวันที่ 29 ก.ค 57สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน607
วันที่ประกาศหัวข้อข่าวผู้ประกาศเปิดดู
25 ต.ค. 2557รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบภาคความรู้ทั่วไป / ความรู้เฉพาะตำแหน่ง เพื่อบรรจุเป็นพนักงานฯครั้งที่ 8/2557กบค.350
02 ต.ค. 2557ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานฯ ครั้งที่ 7/2557กบค.1,860
02 ต.ค. 2557ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานฯ ครั้งที่ 7/2557 ภาค ก. ภาค ข.กบค.4,091
23 ก.ย. 2557โครงการสัมนา "การปฏิรูปการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"webmaster309
21 ก.ย. 2557รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานฯ ครั้งที่ 7/2557กบค.4,187
17 ก.ย. 2557ผลการคัดเลือกเพื่อโอนข้าราชการฯ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 3/2557กบค.686
วันที่ประกาศหัวข้อข่าวผู้ประกาศเปิดดู
25 ต.ค. 2557รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบภาคความรู้ทั่วไป / ความรู้เฉพาะตำแหน่ง เพื่อบรรจุเป็นพนักงานฯครั้งที่ 8/2557กบค.120
14 ต.ค. 2557รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 8/2557กบค.1,243
02 ต.ค. 2557รับสมัครพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 8/2557กบค.3,355
24 ก.ย. 2557โครงการน้ำดื่มวรุณทิพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างรายเดือนของโครงการฯwebmaster652
24 ส.ค. 2557ประกาศ : ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่6/2557 ตำแหน่งอาจารย์กบค.1,716
02 ส.ค. 2557รับสมัครพนักงานฯ ครั้งที่ 6/2557 ตำแหน่งอาจารย์กบค.3,577
วันที่ประกาศหัวข้อข่าวผู้ประกาศเปิดดู
22 ต.ค. 2557สอบราคาซื้อเครื่องมือวัดความเร็วลม จำนวน 2 เครื่องกองคลัง26
22 ต.ค. 2557สอบราคาซื้อเครื่องบันทึกข้อมูล Data loger จำนวน 2 เครื่องกองคลัง15
22 ต.ค. 2557สอบราคาซื้อเครื่องวัดความหนืดของของเหลว จำนวน 1 เครื่องกองคลัง14
22 ต.ค. 2557สอบราคาซื้อเตาไฟฟ้าอุณหภูมิสูง จำนวน 1 เครื่องกองคลัง16
22 ต.ค. 2557สอบราคาซื้อเครื่องวัดอัตราการไหลชนิดอัลตราโซนิค จำนวน 2 เครื่องกองคลัง13
22 ต.ค. 2557สอบราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ประสิทธิภาพการเผาไหม้ จำนวน 2 เครื่องกองคลัง12
วันที่ประกาศหัวข้อข่าวผู้ประกาศเปิดดู
16 ต.ค. 2555การประกวดบทความวิชาการและเรียงความ เฉลิมพระเกียรติ 5 ธ.ค. 54webmaster844
16 ต.ค. 2555โครงการรวมใจใส่เสื้อพร้อมสายรัดและดอกกุหลาบชมพูถวายพระพรwebmaster641
16 ต.ค. 2555ข่าวธนาคารแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 7/2554webmaster772